3 thoughts on “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang – Remix – by Hyson [Karaoke HD]

  1. thanh duong says:

    anh paul pobehay chắc người VN mà sống nước ngoài , anh kg biết hát thi nín đi chửi thể xấu hô người việt hãi ngooại lắm anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *