TOÁN LỚP 2 BÀI 8 HÌNH CHỮ NHẬT-HÌNH TỨ GIÁCTOÁN LỚP 2 BÀI 8 HÌNH CHỮ NHẬT-HÌNH TỨ GIÁC
TÓM TẮT TOÁN LỚP 2

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG.

SỐ HẠNG – TỔNG.

ĐỀ – XI – MÉT.

SỐ BỊ TRỪ – SỐ TRỪ – HIỆU.

PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100.

PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10.
9 CỘNG VỚI MỘT SỐ.

8 CỘNG VỚI MỘT SỐ.

HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC.

7 CỘNG VỚI MỘT SỐ.
14 TRỪ ĐI MỘT SỐ.
BẢNG TRỪ.
100 TRỪ ĐI MỘT SỐ.
TÌM SỐ TRỪ.
ĐƯỜNG THẲNG.
NGÀY GIỜ.
NGÀY THÁNG.
PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA.
TỔNG CỦA NHIỀU SỐ.
PHÉP NHÂN.
THỪA SỐ – TÍCH.
SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA.
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000.
ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN.
MÉT.
KI – LÔ – MÉT.
MI- LI-MÉT.
PHÉP CỘNG KHÔNG NHỚ.
PHÉP TRỪ KHÔNG NHỚ.
KI – LÔ – GAM.
BẢNG CỘNG.
PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100.
TÌM SỐ BỊ TRỪ.
BẢNG NHÂN 2.
BẢNG NHÂN 3.
BẢNG NHÂN 4.
BẢNG NHÂN 5.

ĐƯỜNG GẤP KHÚC.
ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC.
PHÉP CHIA.
BẢNG CHIA 2.

MỘT PHẦN HAI.
SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA – THƯƠNG.

BẢNG CHIA 3.

MỘT PHẦN BA.
TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN.

BẢNG CHIA 4.

MỘT PHẦN TƯ.
BẢNG CHIA 5.

MỘT PHẦN NĂM.
GIỜ – PHÚT.
TÌM SỐ BỊ CHIA.

CHU VI HÌNH TAM GIÁC.

CHU VI HÌNH TỨ GIÁC.
SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA.

TIỀN VIỆT NAM.
ÔN TẬP CUỐI NĂM.

QUY TẮC ƯU TIÊN TRONG PHÉP TÍNH.

HOCTAPFFV CHÚC CẢ LỚP HỌC GIỎI.

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/meo-vat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *