23 thoughts on “Tiếng Vĩ Cầm – Nhật Kim Anh OFFICIAl Music Video(Lyrics)

  1. Bằng Nguyễn says:

    Tôi giờ đã lớn bài này ra từ lúc tôi mới sinh ra .Tôi sinh lúc 24/9 2011 mà cái này nó ra là 25/9 2011 đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *