2 thoughts on “Tạo dáng và trang trí lọ hoa. Mĩ thuật 7. (Thầy Hiệp)

  1. Loan Nguyễn thị says:

    Ôi trời ơi tôi chưa từng được thấy một bức tranh về lọ hoa đẹp như vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *