50 thoughts on “Lệ Cay 2 Remix Du Thiên Karaoke YouTube

  1. Nguyễn Triệu says:

    Chúng ta chưa vì nhau: Bằng Cường.
    Cuộc tình không trọn vẹn : Châu gia kiệt st bằng cường.
    Lệ cay😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *