13 thoughts on “Hướng dẫn thử bút sh 040 Thầy Ánh/ Bài viết trang trí của học sinh Lớp 3

  1. Trường Nguyễn Bá says:

    Bạn đầu tiên viết đẹp quá,con cũng muốn viết như bạn nhưng viết xấu lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *